Poučení o zpracování osobních údajů

Odesláním objednávky je společnost Paráda – prodej tkanin pro interiéry, s.r.o., IČ: 25608649, se sídlem: M.D. Rettigové 1035/20, 500 02 Hradec Králové, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 36686 (dále také jako “správce”) oprávněna při dodržení dále uvedených podmínek zpracovávat všechny osobní údaje uvedené v objednávce (Doplnit prosím o osobní údaje uváděné v objednávce)

Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely uzavření a plnění smlouvy, včetně možnosti uplatnění případných nároků správce vzniklých v souvislosti s plněním této smlouvy, a dále pro účely plnění právních povinností správce. V případě, že je zadán e-mail subjektu údajů rovněž pro účely zasílání obchodních sděleních souvisejících s činností správce. V takovém případě je subjekt údajů oprávněn zasílání obchodních sdělení kdykoli odmítnout. 

Správce údajů je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje pro účely ochrany oprávněných zájmů, zejména pro účely případného uplatňování práv subjekte údajů ze smlouvy, a to maximálně po dobu 3 let, a to i bez souhlasu subjektu údajů.  

Správce je oprávněn údaje zpřístupnit smluvně pověřeným zpracovatelům, a to zejména v oblasti správy IT systémů, provádění účetnictví, auditů a kontrol.

Subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu a případně výmaz, pokud již nebude existovat žádný jiný právní důvod pro jejich zpracování, jakož i o právu vznést námitku vůči správci proti zpracování a případně stížnost u příslušného dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Subjekt údajů odesláním objednávky stvrzuje, že byl řádně informován správcem o výše uvedených podmínkách zpracování osobních údajů a že všechny uvedené údaje a informace odpovídají skutečnosti.